Ασφάλεια και Διαχείριση Πληροφοριών

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

20 λεπτά

Περιγραφή

Η προστασία των πληροφοριών αναφέρεται στο σύνολο των πρακτικών που έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών από τυχόν κακόβουλες ενέργειες. Με την αύξηση των περιστατικών ψηφιακής εγκληματικότητας, η προστασία των πληροφοριών έχει καταστεί ιδιαίτερα σημαντική. Μια παραβίαση της ασφάλειας μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, και η ασφάλεια των πληροφοριών λειτουργεί ως "ανοσοποιητικό σύστημα" για κάθε οντότητα ή επιχείρηση. Είναι πολύ σημαντικό να εξετάζετε την ασφάλεια των ευαίσθητων εργασιακών συστημάτων και να χειρίζεστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες με προσοχή, είτε ως άτομο είτε ως μέλος μιας ομάδας. Η κατηγοριοποίηση των πληροφοριών αναδεικνύεται ως απαραίτητη πρακτική, ενώ όλα τα μέλη μιας οργάνωσης έχουν την ευθύνη για τον εντοπισμό και την ασφαλή διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να ορίζετε την ασφάλεια των πληροφοριών και άλλων σχετικών όρων, όπως την απειλή και τον παράγοντα  απειλής.
  • Να κατανοείτε τη σημασία της ασφάλειας των πληροφοριών και των ευθυνών για την προστασία της, καθώς και την τήρηση των σχετικών με αυτήν  πολιτικών.
  • Να περιγράφετε τις αρχές της ασφάλειας των πληροφοριών, όπως την Αρχή του Ελάχιστου Προνομίου, του Διαχωρισμού των Καθηκόντων, της Ιδιοκτησίας και Κατηγοριοποίησης της Ασφάλειας των Πληροφοριών.
  • Να ορίζετε την κατοχή πληροφοριών και τις ευθύνες των κατόχων πληροφοριών προς τη διαφύλαξή τους.
  • Να αναγνωρίζετε τη σημασία της κατηγοριοποίησης των πληροφοριών σε διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας.
  • Να διαχειρίζεστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες με ασφαλή τρόπο.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε εργαζομένους εταιρειών και οργανισμών
  • Σε άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών