Διαχείριση Ομάδων

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιούνιος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

30 - 60 λεπτά

Περιγραφή

Η διαχείριση ομάδων αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» στον τρόπο οργάνωσης κάθε επιχείρησης. Όταν αυτή γίνεται σωστά, επιτυγχάνονται οι ομαδικές δραστηριότητες και, κατά συνέπεια, οι στόχοι της επιχείρησης. Πυλώνες της διαχείρισης ομάδων είναι ο/η ηγέτης ή/και συντονιστής/συντονίστρια της ομάδας και τα μέλη της, τα οποία εργάζονται προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Κύριο μέλημα των ηγετών είναι η ομαλή λειτουργία της ομάδας, η διατήρηση και ενίσχυση ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, ενώ παράλληλα οφείλουν να εφευρίσκουν τρόπους ώστε η ομάδα να γίνει πιο αποτελεσματική προς τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να αναγνωρίζετε τα οφέλη των ομάδων για τις επιχειρήσεις, καθώς και για τα ίδια τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές.
  • Να περιγράφετε τις βασικές αρχές που διέπουν τον σχηματισμό μιας ομάδας, όπως τα κριτήρια επιλογής μελών, τη διαμόρφωση ταυτότητας της ομάδας και την ανάθεση αρμοδιοτήτων.
  • Να κατανοείτε τον ρόλο ενός ηγέτη και να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά που τον/την καθιστούν αποτελεσματικό/αποτελεσματική.
  • Να περιγράφετε τα «πρέπει» και τα «μη» της συμμετοχικής ηγεσίας, καθώς και τα πλεονεκτήματα της ομαδικής λήψης αποφάσεων.
  • Να εφαρμόζετε στρατηγικές με στόχο την επίτευξη της συναίνεσης και την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των ομάδων.
  • Να κατανοείτε τη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των μελών της ομάδας και να εφαρμόζετε κατάλληλες τεχνικές για να την πετύχετε.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε στελέχη επιχειρήσεων
  • Σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
  • Στο ευρύ κοινό