Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

30 - 60 λεπτά

Περιγραφή

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς ο όγκος της συλλογής και της ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων έχει αυξηθεί σημαντικά. Η τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες αρχές να κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρωτοφανή κλίμακα για την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο παραβίασής τους. Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν ένα ισχυρό και πιο συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων, υποστηριζόμενο από αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί η αναγκαία εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει στην ψηφιακή οικονομία να αναπτυχθεί στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η ενημέρωση σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
 • Να ορίζετε τον στόχο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών.
 • Να περιγράφετε τη διάκριση των ρόλων του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» και του «Εκτελούντος την επεξεργασία», καθώς και βασικά στοιχεία εφαρμογής του GDPR.
 • Να απαριθμείτε τις αρχές της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και τις προϋποθέσεις νομιμότητας της επεξεργασίας.
 • Να κατανοείτε την αναγκαιότητα τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Να αναγνωρίζετε τα δικαιώματα που έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα.
 • Να κατανοείτε τη σημασία της εκτίμησης των επιπτώσεων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Να απαριθμείτε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την ανάθεση επεξεργασίας δεδομένων σε τρίτους για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 • Να περιγράφετε τον ρόλο και τα καθήκοντα ενός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.
 • Να αναγνωρίζετε τις περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να γνωστοποιούν ή να ανακοινώνουν τις παραβιάσεις δεδομένων.
 • Να απαριθμείτε τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν σχετικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου, καθώς και με το ύψος του προστίμου σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

 • Να ορίζετε τη διαβίβαση δεδομένων και τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν για την έκδοση απόφασης επάρκειας κάποιου κράτους.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
 • Σε εργαζομένους εταιρειών και οργανισμών

 • Σε άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων