Αποτελεσματική Επικοινωνία και Διαπραγματεύσεις

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

30 - 60 λεπτά

Περιγραφή

Η επικοινωνία είναι θεμελιώδης έννοια στην ανθρώπινη εξέλιξη. Όπως είναι αναμενόμενο, η καλή επικοινωνία μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, έχει θετικές επιπτώσεις στην εξέλιξή του. Στο μάθημα αυτό θα γνωρίσετε την έννοια της οργανωσιακής επικοινωνίας, τη συμβολή και την αναγκαιότητά της, καθώς και τους πιθανούς φραγμούς της. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος θα γνωρίσετε την έννοια της διαπραγμάτευσης, που συνδέεται άμεσα με την επικοινωνία, τις στρατηγικές και τα στάδιά της. Τέλος, θα δείτε πώς η επικοινωνία και η διαπραγμάτευση διαμορφώνουν τις εργασιακές σχέσεις σε επίπεδο κράτους με αναφορά σε παραδείγματα ευρωπαϊκών κρατών.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να ορίζετε την οργανωσιακή επικοινωνία.
  • Να αντιλαμβάνεστε τη σημασία και την αναγκαιότητα της οργανωσιακής επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο.
  • Να διακρίνετε τα τέσσερα είδη στρατηγικών διαπραγμάτευσης.
  • Να περιγράφετε τα στάδια και τις τακτικές της διαπραγματευτικής διαδικασίας.
  • Να κατανοείτε πώς η επικοινωνία και η διαπραγμάτευση ορίζουν τις εργασιακές σχέσεις σε επίπεδο κράτους.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε υπαλλήλους γραφείου
  • Στο ευρύ κοινό