Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2023-2024

Oct 18

Εγκύκλιο για τη διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων για την Ιταλική γλώσσα στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2023-2024, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.


Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.


Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο η επιλογή των ξενόγλωσσων βιβλίων Ιταλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2023- 2024 θα γίνει από τις εγκεκριμένες σειρές που αναφέρονται στην υπό στοιχεία 113650/Δ2/11-10-2023 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΡΛΧ46ΝΚΠΔ-Ο1Φ).


Οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας κάθε σχολικής μονάδας εισηγούνται στο σύλλογο των καθηγητών μόνο το βιβλίο του μαθητή από οποιαδήποτε σειρά του εγκεκριμένου καταλόγου, που κατά τη γνώμη τους κρίνεται περισσότερο κατάλληλο για το επίπεδο των μαθητών του σχολείου τους. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό με το οποίο ορίζει τα συγκεκριμένα ξενόγλωσσα βιβλία που θα προμηθευτεί η σχολική μονάδα.


Οι παραγγελίες για την προμήθεια των ξενόγλωσσων βιβλίων Ιταλικής γλώσσας θα γίνουν άμεσα, ύστερα από επικοινωνία των εκπαιδευτικών ειδικότητας με τον εκδοτικό οίκο για την παραγγελία των βιβλίων. Επισημαίνεται ότι ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας, πριν αποστείλει στον εκδοτικό οίκο την παραγγελία, και αφού έχει προϋπολογίσει το κόστος της, επικοινωνεί με το οικονομικό τμήμα της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 και των διαθέσιμων πιστώσεων του ΑΛΕ 2310401004 «Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες» θα εγκρίνει την προώθηση ή όχι της παραγγελίας στον εκδοτικό οίκο.


Ο εκδοτικός οίκος οφείλει να παραδώσει τα βιβλία στην επιτροπή παραλαβής, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (ΤΔΑ ή ΔΑ και τιμολόγιο πώλησης), τα οποία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των βιβλίων παραδίδονται στον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής για εξόφληση.


Η επιτροπή παραλαβής ορίζεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και αποτελείται από τρία μέλη του συλλόγου διδασκόντων από τα οποία το ένα υποχρεωτικά θα είναι ο εκπαιδευτικός ειδικότητας.


Με ευθύνη των Επιτροπών παραλαβής των ξενόγλωσσων βιβλίων και του Διευθυντή κάθε Γυμνασίου δεν θα γίνονται δεκτά τιμολόγια, εφόσον οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, δεν είναι ακριβώς οι ίδιες με τις τιμές των αντίστοιχων βιβλίων, που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 113650/Δ2/11-10-2023 Υ.Α., χωρίς καμία παρέκκλιση.


Κατά την παραλαβή των βιβλίων από τη σχολική μονάδα συντάσσεται από την τριμελή Επιτροπή Πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής όπου πρέπει να καταγράφονται συγκεκριμένα οι τίτλοι των ξενόγλωσσων βιβλίων καθώς και ο αριθμός των αντιτύπων.


Τα «Δελτία Αποστολής - Τιμολόγια» ή τα «Δελτία Αποστολής» για τα οποία θα εκδίδεται το αντίστοιχο «τιμολόγιο πώλησης» του Εκδοτικού Οίκου ή προμηθευτή ή συγγραφέα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

Σχολική Επιτροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Δ/νση ....................

ΑΦΜ ΣχολικήςΕπιτροπής ...................

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Στα ανωτέρω παραστατικά στοιχεία αναγράφονται ευανάγνωστα η σχολική μονάδα για την οποία προορίζονται τα βιβλία, ο αριθμός αντιτύπων, ο τίτλος και η τιμή μονάδας προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία εξόφλησης των δικαιούχων που θα γίνει από τη Σχολική Επιτροπή, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.


Το Πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής, τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία (Δελτία Αποστολής ή τα τιμολόγια - ΔΑ κ.λ.π.), το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και αντίγραφο του πίνακα Ι παραδίδονται στη Σχολική Επιτροπή και φυλάσσονται όπως και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά δαπανών που πραγματοποιεί η Σχολική Επιτροπή για την εκτέλεση του έργου της.


Για τη διευκόλυνση του έργου των εμπλεκομένων υπηρεσιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας εξόφλησης, ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή ειδικότητας συντάσσουν τον πίνακα Ι και τον αποστέλλουν στον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε. προκειμένου να μεταφερθεί το απαιτούμενο συνολικό ποσό στον προϋπολογισμό της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και ΑΛΕ 2310401004 οπωσδήποτε πριν από την πραγματοποίηση της παραγγελίας.


Η δαπάνη για την προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων θα καλυφθεί από τις Σχολικές Επιτροπές. Η χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών θα πραγματοποιείται από τις Πιστώσεις του ΑΛΕ 2310401004 του προϋπολογισμού των οικείων Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης.


Οι Διευθυντές των Γυμνασίων θα υποβάλουν αμέσως μετά την παραλαβή των βιβλίων, στις οικείες Δ/νσεις Δ.Ε. αντίγραφο του πίνακα I, φωτοτυπίες των Δελτίων Αποστολής των Τιμολογίων και αντίγραφο του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος.


Επισημαίνεται ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να επιταχυνθεί, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών μέχρι 10 Νοεμβρίου 2023, επειδή σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιονομικές διατάξεις το οικονομικό έτος 2023 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.