Επαγγελματική Εκπαίδευση: Διευκρινιστικές απαντήσεις του υπ. Παιδείας

Oct 18

Έγγραφο με διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, απέστειλε σήμερα το υπ. Παιδείας σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. & Ε.Κ. της χώρας.


Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο.


Ειδικότερα οι διευκρινίσεις έχουν ως εξής:


1. Σχετικά με τον απαιτούμενο αριθμό εργαστηρίων για τη συγκρότηση Τομέα εργαστηρίων στα Ε.Κ. ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 101 του ν.4763/2020 (Α ́ 254), η οποία αντικατέστησε την περ. α ́ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.1566/1985 (Α ́ 167). Συγκεκριμένα, το δεύτερο εδάφιο της ισχύουσας διάταξης ορίζει ότι: «4. [...] Κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης [...].».


2. Επίσης, σημειώνεται ότι σε συνέχεια του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (Α ́ 102) δυνάμει του οποίου η φοίτηση στα εσπερινά λύκεια είναι πλέον τριετής και της σχετικής υπό στοιχεία Φ2/107972/Δ4/05-07- 2018 (Β ́ 2636) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α' 83)», οι συνολικές ώρες μαθημάτων εβδομαδιαίως στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ ανέρχονται σε τριάντα (30).


3. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ με αρ. φύλλου 3393/τ.Β ́/10-10-2023 δημοσιεύτηκε τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ1/104717/10-08-2020 «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» Υπουργικής Απόφασης, στην οποία περιέχονται διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα συνεργασίας των Δ.Ι.Ε.Κ. με τα Ε.Κ.23.