Πρότυπα-Πειραματικά σχολεία: Δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για την εισαγωγή των μαθητών

May 7

Πότε θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις και η κλήρωση


Οι εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών στις εισαγωγικές τάξεις - Α’ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου - των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) καθώς και στις αντίστοιχες τάξεις των Εκκλησιαστικών Σχολείων, θα διενεργηθούν το Σάββατο 18 Μαΐου.


Παράλληλα, η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) θα γίνει την Παρασκευή 17 Μαΐου.


Πρότυπα Σχολεία


Οι υποψήφιοι/ιες μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε δυο γνωστικά αντικείμενα, γλώσσα και μαθηματικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής.


Οι υποψήφιοι για τα Εκκλησιαστικά Σχολεία θα εξεταστούν επιπλέον στο μάθημα των Θρησκευτικών.


Η τελική κατανομή των υποψηφίων Πρότυπων και Εκκλησιαστικών Σχολείων σε εξεταστικά κέντρα καθώς και η ενημέρωσή τους για το Εξεταστικό Κέντρο που εξετάζονται θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των αιτήσεων και μέσω sms από 14 έως 15.5.2024 και αναρτάται στην ιστοσελίδα κάθε εξεταστικού κέντρου.


Μετά τις ημερομηνίες αυτές, οι γονείς οφείλουν να ελέγξουν και να εκτυπώσουν την αίτησή τους για να την προσκομίσουν την ημέρα των εξετάσεων μαζί με αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα για όσους υποψηφίους έχουν κλείσει τα 12 έτη, πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από Κ.Ε.Π για τους υποψηφίους κάτω των 12 ετών ή διαβατήριο για όλους τους υποψηφίους).


Η εισαγωγή μαθητών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων γίνεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών εννοιών. Ειδικότερα: α) στην ελληνική γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, απλών άρθρων εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, β) στα μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.


Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες βασίζονται στην αποστήθιση. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Οι μαθητές εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας (1) ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα (150) λεπτών.


Τα θέματα των εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων, τίθενται υπό τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από σχετικό βοηθητικό υλικό, ιδίως κείμενα και ασκήσεις, προ- κειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους για να απαντήσουν. Η αποστολή των θεμάτων προς τα εξεταστικά κέντρα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Διεξαγωγής των Εξετάσεων αμέσως πριν την έναρξη της δοκιμασίας. Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τον υποψήφιο μαθητή σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Στο απαντητικό φύλλο, με ευθύνη του υποψήφιου μαθητή και του επιτηρητή, αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αίτησης υποψηφίου σε αντίστοιχο πεδίο. Τα απαραίτητα απαντητικά φύλλα για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία και της Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.).


Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως εκατό (100) μόρια. Ως άριστα λογίζονται τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα (1) από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.


Η πλήρωση κενών θέσεων στις Β’ και Γ’ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και των οργάνων διοίκησης του κάθε Πρότυπου Γυμνασίου ή του Διευθυντή του Σχολείου, αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο σχολείο ενδιαφέροντος κάθε υποψηφίου και αποδίδεται ατομικός κωδικός για κάθε αίτηση. Κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των ως άνω κενών θέσεων καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Στην παραπάνω διαδικασία δεν μπορούν να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν ήδη σε Πρότυπο Γυμνάσιο.


Οι κενές/κενούμενες θέσεις καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα, που αφορά στην πραγματοποίηση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα κάθε σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του Διευθυντή του Σχολείου, κατά περίπτωση, και των οργάνων διοίκησης κάθε Πρότυπου Γυμνασίου με την έναρξη του σχολικού έτους.


Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.), οι απόφοιτοι του Πρότυπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Αν στην Α’ τάξη των διασυνδεδεμένων Λυκείων προκύπτουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Στα μη διασυνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια, το σύνολο των θέσεων της Α’ τάξης του Λυκείου καλύπτεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.


Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Λύκεια αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και τα μαθηματικά που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο. Για την εισαγωγή σε Πρότυπο Λύκειο οι μαθητές εξετάζονται στα γνωστικά πεδία της κατανόησης κειμένων της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών κατά τη διάρκεια μιας (1) ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα: α) στο γνωστικό πεδίο της ελληνικής γλώσσας εξετάζονται οι δεξιότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, άρθρων από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολών, απλών δοκιμίων, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και β) στο γνωστικό πεδίο των μαθηματικών εξετάζονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.


Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.


Η εισαγωγή μαθητών στις Β’ και Γ’ τάξεις των Πρότυπων Λυκείων για την κάλυψη των κενών/κενούμενων θέσεων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Λύκεια τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και των οργάνων διοίκησης του Πρότυπου Λυκείου. Κατά τα λοιπά η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στις Β’ και Γ’ τάξεις Προτύπων Λυκείων υλοποιείται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 5, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως. Μαθητές που φοιτούν ήδη σε Πρότυπο Λύκειο δεν μπορούν να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία.


Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια μαθητή εισακτέου σε Πρότυπο Λύκειο προβαίνουν, εφόσον το επιθυμούν, σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να γίνει η μετεγγραφή του μαθητή από το σχολείο που ήδη είναι εγγεγραμμένος στο Πρότυπο Λύκειο όπου έχει κριθεί εισακτέος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.


Πειραματικά Σχολεία


Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται από την Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) - Διόφαντος, παρουσία συμβολαιογράφου ή δικηγόρου και με δυνατότητα παράστασης Προέδρων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων.


Μέσω κατάλληλου λογισμικού (ηλεκτρονική κληρωτίδα) κληρώνεται και αποδίδεται ένας (1) τυχαίος μοναδικός Αριθμός Προτεραιότητας για κάθε υποψήφιο για τα Πειραματικά Σχολεία (Α.Π.ΠΕΙ.Σ.)

Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, διαχείριση, λειτουργία και εφαρμογή του λογισμικού της ηλεκτρονικής κληρωτίδας του ως άνω λογισμικού, καθώς και του λογισμικού για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο έχει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) - Διόφαντος.


Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο λαμβάνονται υπόψη τα εξής:


α) Το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρούται με τη συμμετοχή όλων των υποψήφιων μαθητών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο: Γενική κατηγορία (Γ.Κ.).


β) Το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρούται με τη συμμετοχή των μαθητών της Ειδικής Κατηγορίας (Ε.Κ.) που την αποτελούν:


βα) δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια, εξ αίματος ή υιοθετημένα, μαθητών που θα φοιτήσουν στην ίδια τάξη το επόμενο σχολικό έτος και εφόσον ένας/μία εκ των αδελφών έχει εισαχθεί σε θέση της Γ.Κ. στη σχολική μονάδα επιλογής των αδελφών με την ίδια διαδικασία εισαγωγής ή φοιτά ήδη στο συνδεδεμένο σχολείο της προηγούμενης βαθμίδας (υποκατηγορία Ε.Κ. α),


ββ) αδελφοί/ές μαθητών που ήδη φοιτούν στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος, στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων (υποκατηγορία Ε.Κ.

και


βγ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ. (υποκατηγορία Ε.Κ. γ).


Οι κενές θέσεις της Ε.Κ. πληρούνται κατά τη σειρά προτεραιότητας βάσει του Αριθμού Προτεραιότητας για κάθε υποψήφιο για τα Πειραματικά Σχολεία (Α.Π.ΠΕΙ.Σ.) ως εξής:


α) προηγούνται οι μαθητές της υποκατηγορίας Ε.Κ.


α,β) έπονται οι μαθητές της υποκατηγορίας Ε.Κ.β, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και


γ) ακολουθούν οι μαθητές της υποκατηγορίας Ε.Κ.γ, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις.


Αν κατά τη διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων της Ε.Κ. παραμένουν διαθέσιμες θέσεις, τότε αυτές εντάσσονται στη Γ.Κ.. Κατά την ανωτέρω διαδικασία καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις. Με την εισαγωγή κάθε επιπλέον μαθητή της Γ.Κ. εισάγονται αυτόματα στην υποκατηγορία Ε.Κ.α οποιεσδήποτε νέες περιπτώσεις προκύπτουν.


Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή κατάθεσης των αιτήσεων οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των ΠΕΙ.Σ, οι οποίοι εξάγουν το αρχείο που περιλαμβάνει όλους όσοι συμμετέχουν στην κλήρωση για εισαγωγή στη σχολική μονάδα που προΐστανται με βάση, και μόνο, τον Α.Π.ΠΕΙ.Σ.. Στη συνέχεια, με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ., αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολικής μονάδας, με αύξουσα σειρά με βάση τον Α.Π.ΠΕΙ.Σ., πίνακας με τους κωδικούς των μαθητών που δήλωσαν συμμετοχή στην κλήρωση για το συγκεκριμένο ΠΕΙ.Σ..


Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής κλήρωσης ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος του σχολείου εξάγει από την εφαρμογή τον πίνακα με τους εισακτέους και επιλαχόντες της σχολικής μονάδας, ο οποίος κυρώνεται από το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. και αναρτάται από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας.


Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, για τα αποτελέσματα της κλήρωσης.


Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή και σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.), το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πρότυπων Σχολείων και των Εκκλησιαστικών Σχολείων και οι δύο (2) γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, ότι επιθυμούν τη φοίτησή του στο Πειραματικό Σχολείο.


Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται η έτερη σχολική μονάδα επιτυχίας και ο μαθητής διαγράφεται από τη λίστα των επιτυχόντων της ανωτέρω σχολικής μονάδας καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας.


Αν ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν υποβάλουν την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το σχολείο επιτυχίας, στο οποίο επιθυμούν να εγγραφεί ο μαθητής, εντός της ως άνω προθεσμίας, ο μαθητής διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχίας και των δύο (2) σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 1.


Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά Πειραματικό Σχολείο ενημερώνονται κατά περίπτωση οι οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να εγγραφούν οι επιτυχόντες μαθητές στο οικείο Πειραματικό Σχολείο.

Αν οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν επιθυμεί να φοιτήσει το παιδί του στο Πειραματικό Σχολείο της επιτυχίας του φροντίζει για τη μετεγγραφή του το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους.


Η ισχύς του πίνακα παύει την 20ή Ιανουαρίου εκάστου σχολικού έτους.


Η πλήρωση των κενών θέσεων στις λοιπές τάξεις των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) και της εισαγωγικής τάξης όταν δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων ή αυτός έχει εξαντληθεί, οι οποίες τυχόν ανακύψουν με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, πραγματοποιείται με κλήρωση, η οποία διενεργείται στο οικείο ΠΕΙ.Σ. με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και των οργάνων διοίκησης του κάθε ΠΕΙ.Σ.. Στην κλήρωση αυτή δεν δύνανται να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν ήδη σε Πειραματικό Σχολείο.


Οι κενές/κενούμενες θέσεις, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στη διενέργεια της συμπληρωματικής κλήρωσης, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του κάθε σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους. Το ίδιο ισχύει και κάθε φορά που προκύπτουν κενές/κενούμενες θέσεις. Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενώκενούμενων θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. δύναται να αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια κλήρωσης άλλως διενεργείται κλήρωση. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και σε Φ.Ε.Κ. καθορίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με τη διενέργεια της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των ως άνω κενών/κενούμενων θέσεων.


Το ΕΠ.Ε.Σ. κυρώνει τα αποτελέσματα και τα αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας.


Ειδικότερα αναρτά:


α) πίνακα στον οποίο για κάθε φύλο αναγράφεται η σειρά κατάταξης των εισακτέων και ο κωδικός της αίτησής τους και


β) πίνακα στον οποίο για κάθε φύλο αναγράφεται η σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους.


Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή προβαίνουν, εφόσον το επιθυμούν, σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να γίνει μετεγγραφή του μαθητή από το σχολείο που ήδη είναι εγγεγραμμένος στο ΠΕΙ.Σ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της συμπληρωματικής κλήρωσης.