Πρακτικές και Διαδικασίες μετά τη Διάγνωση Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών από το ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Σε αυτό το σεμινάριο θα παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία υποστήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ακολουθώντας πρακτικές και διαδικασίες της έκθεσης αξιολόγησης/γνωμάτευσης του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου  θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Ερμηνεία της έκθεσης αξιολόγησης – γνωμάτευση του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ως προς τα τέσσερα μέρη της και το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.)
  • Αναγνώριση του είδους των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών που περιγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τον μαθητή/τρια.
  • Προσδιορισμός των κλίσεων και των ενδιαφερόντων του/της μαθητή/τριας, όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεση αξιολόγησης-γνωμάτευση.
  • Υποστήριξη του μαθητή μέσα στη σχολική μονάδα εφαρμόζοντας τις οδηγίες όπως ορίζονται από το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) που συνοδεύει τη γνωμάτευση χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά υλικά και κατά περίπτωση τεχνικά βοηθήματα που διευκολύνουν την εκπαίδευση και την επικοινωνία του/της μαθητή/τριας.
  • Εφαρμογή καλών πρακτικών επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή ενημερώνοντας για τα βασικά στάδια του Ε.Π.Ε. για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του.
  • Επικοινωνία με τη διεπιστημονική ομάδα του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ για περαιτέρω οδηγίες και καθοδήγηση.
  • Γνώση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά ποιες περιπτώσεις μαθητών εξετάζονται προφορικά, ποιες περιπτώσεις χρειάζονται παράλληλη στήριξη, ποιοι μαθητές δικαιούνται να είναι κατ` ιδίαν διδαχθέντες.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Διευθυντές των σχολείων
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη εκπαίδευσης που θέλουν να ενημερωθούν γύρω από τη διαχείριση μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες