Newsletter Ιουνίου

Μια χρήσιμη ιδέα 

Δημιουργήστε εύκολα και γρήγορα

έναν άμεσο δίαυλο καθημερινής

επικοινωνίας με τους γονείς των

μαθητών/τριών σας

Είναι γεγονός ότι η άμεση και συστηματική επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο μιας παραγωγικής και επωφελούς σχέσης για όλα τα μέρη, κυρίως για την ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη των ίδιων των μαθητών. Προκειμένου λοιπόν να διευκολυνθεί αυτή η επικοινωνία, προτείνεται η ιδέα των «τετραδίων επικοινωνίας» ως διαύλου άμεσης αλληλοενημέρωσης μεταξύ εκπαιδευτικού και γονέων. Μέσω των «τετραδίων» αυτών, αφενός μεν οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, να υποβάλουν ερωτήματα, να ζητούν διευκρινίσεις, κ.λπ., αφετέρου δε οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν για τις καθημερινές εργασίες και δραστηριότητες που αναθέτουν στους/στις μαθητές/τριες, να επισημαίνουν στοιχεία για την πρόοδό τους ή για οτιδήποτε άλλο αφορά τη στάση των μαθητών/τριών στο σχολείο και τη συνεργασία των τελευταίων μαζί τους. Η συχνότητα ενημέρωσης των «τετραδίων» αποτελεί επιλογή του κάθε εκπαιδευτικού. Στις μικρές ηλικίες μαθητών τα «τετράδια» αυτά μπορεί να είναι έντυπα (οπότε θα πρέπει να βρίσκονται καθημερινά στις τσάντες των μικρών μαθητών), ενώ στις μεγαλύτερες μπορεί να είναι κοινόχρηστοι φάκελοι μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών στο cloud (π.χ. google drive). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο ποιος θα έχει πρόσβαση στο «τετράδιο» ώστε να προστατεύονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Για να πάρετε περισσότερες ιδέες για την οργάνωση και τη διαχείριση των σχέσεων εκπαιδευτικών και γονέων επισκεφθείτε στην πλατφόρμα μας το αντίστοιχο μάθημα στη διεύθυνση:

https://edupath.gr/course/ekpaideftikos-goneis


Η Ελληνική εκπαίδευση στον κόσμο

Οι ανισότητες στο εκπαιδευτικό
μας σύστημα όπως προκύπτουν από το πρόγραμμα PISA

Παρότι η παροχή εκπαίδευσης είναι σε μεγάλο βαθμό κεντρικοποιημένη και ενιαία, το πρόγραμμα PISA αποκαλύπτει σημαντικές ανισότητες εντός του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Καταρχάς, υπάρχουν σημαντικές ανισότητες ανάμεσα στα κορίτσια και τα αγόρια. Συγκεκριμένα, τα κορίτσια σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια και στους τρεις τομείς που εξετάζει το πρόγραμμα PISA. Στην ανάγνωση — τομέα εστίασης του PISA 2018, το χάσμα μεταφράζεται σε 42 μονάδες ή περισσότερο από ένα έτος σχολικής φοίτησης. Δεύτερον, παρατηρείται σημαντική ανισότητα επιδόσεων ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες που ακολουθούν την επαγγελματική και τη γενική εκπαίδευση αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές που φοιτούν στη γενική εκπαίδευση εμφανίζουν υψηλότερες επιδόσεις στην ανάγνωση κατά 116 μονάδες, που αντιστοιχεί περίπου σε 3 έτη σχολικής φοίτησης σε σχέση με τους μαθητές που φοιτούν στην επαγγελματική εκπαίδευση. Επιπλέον, οι μαθητές σε σχολεία των αγροτικών περιοχών υστερούν σε σχέση με τους μαθητές στα σχολεία των πόλεων κατά 63 μονάδες, που αντιστοιχούν σε 1-2 έτη σχολικής φοίτησης. Τέλος το χάσμα των επιδόσεων μεταξύ των σχολείων που έχουν υψηλή συγκέντρωση μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και αυτών που δεν έχουν είναι μεγαλύτερο από ότι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Ματιές στο μέλλον της Εκπαίδευσης

Η αξιοποίηση των μαθησιακών
δεδομένων (learning analytics) που
μας παρέχουν οι ψηφιακές
εκπαιδευτικές πλατφόρμες (LMS)
Σήμερα ολοένα και περισσότερα σχολεία χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης της μορφής LMS (Learning Management Systems). Οι πλατφόρμες αυτές παράγουν για κάθε μαθητή-χρήστη τους μια σειρά δεδομένων τα οποία ονομάζονται μαθησιακά δεδομένα (learning analytics). Παραδείγματα τέτοιων δεδομένων αποτελούν ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές στην περιήγηση στα διάφορα τμήματα της πλατφόρμας, οι επιδόσεις τους σε δραστηριότητες που φιλοξενούνται σε αυτή, ο χρόνος υλοποίησης των δραστηριοτήτων αυτών, η συχνότητα επίσκεψης στην πλατφόρμα, η μορφή παρουσίασης της πληροφορίας που προτιμούν (κείμενο, εικόνες, infographics, βίντεο), κ.λπ.
Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε δυο επίπεδα, στο συλλογικό και το ατομικό. Καταρχάς, μέσω της ανάλυσης όλων των πληροφοριών για όλους τους χρήστες της πλατφόρμας (big data) μπορούν να διαμορφωθούν πρότυπα τυπικής χρήσης της. Σε ατομικό επίπεδο, αφού μελετηθεί το μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή-χρήστη μπορούν να σχεδιαστούν πιο εξατομικευμένες μαθησιακές λύσεις για καθέναν/καθεμία από αυτούς. Μάλιστα τη σχετική επεξεργασία εδώ και αρκετό καιρό έχουν αναλάβει να την κάνουν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης (AI) τα οποία εξελίσσουν τις λύσεις που προτείνουν ανάλογα με τον τρόπο που εξελίσσεται η χρήση της πλατφόρμας από τον κάθε χρήστη της.
Παρά τις προφανείς θετικές επιπτώσεις που έχει αυτή η νέα πραγματικότητα, είναι ανάγκη τα εκπαιδευτικά συστήματα να λάβουν συγκεκριμένες πρόνοιες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και χρήσης των σχετικών δεδομένων ώστε να μην παραβιάζονται βασικές αρχές ιδιωτικότητας.