Newsletter Μαρτίου

Μια χρήσιμη ιδέα 

Η «υιοθεσία» των μικρότερων από

μεγαλύτερους μαθητές ως

διαδικασία μείωσης του σχολικού

εκφοβισμού και της ενδοσχολικής

βίας

Η ιδέα της «υιοθεσίας» μικρότερων μαθητών/τριών από μεγαλύτερους/ες, η οποία διεθνώς αναφέρεται ως “buddying” έχει αποδειχθεί στην πράξη μια πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική ιδέα για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα κάθε μικρότερος/η μαθητής/τρια «υιοθετείται» από ένα/μια μεγαλύτερο/η. Η διαδικασία της «υιοθεσίας» γίνεται με την ευθύνη του σχολείου και η διαδικασία αντιστοίχισης (matching) των μικρότερων με τους/τις μεγαλύτερους/ες μαθητές/τριες γίνεται είτε με κλήρωση, είτε με πρωτοβουλία των ίδιων των μαθητών/τριών, είτε με συνδυασμό και των δυο τρόπων. Στα ζευγάρια των μαθητών/τριών ανατίθενται κοινά καθήκοντα, κοινές εργασίες, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να περνούν κάποιο δημιουργικό χρόνο μαζί (π.χ. παίζοντας κοινά παιχνίδια, κάνοντας κοινά πράγματα σε σχολικές εκδρομές, κ.λπ.). Έτσι σταδιακά αναπτύσσεται μεταξύ τους μια σχέση εμπιστοσύνης και φιλίας, η οποία λειτουργεί ως «ασπίδα προστασίας» των μικρότερων παιδιών απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού τους από μεγαλύτερα. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα μικρότερα παιδιά μπορούν να καταφύγουν στον/στην μεγαλύτερο/η «φίλο/η» τους. Παράλληλα τα μεγαλύτερα παιδιά αυξάνουν την υπευθυνότητά τους και μαθαίνουν να φροντίζουν τους μικρότερους συμμαθητές τους.

Για να πάρετε περισσότερες ιδέες για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού επισκεφθείτε το αντίστοιχο μάθημα στη διεύθυνση: https://edupath.gr/course/bullying


Η Ελληνική εκπαίδευση στον κόσμο

Η ψηφιακή ετοιμότητα του
Ελληνικού Σχολείου
βρίσκεται πολύ κοντά στον
παγκόσμιο μέσο όρο

Σύμφωνα με αρκετά πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, προκύπτει το συμπέρασμα ότι όσον αφορά την ψηφιακή του ετοιμότητα, δηλαδή την ύπαρξη προϋποθέσεων ώστε να αξιοποιηθούν οι Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, το Ελληνικό Σχολείο βρίσκεται πολύ κοντά στο διεθνή μέσο όρο.

Συγκεκριμένα:

1. Οι Έλληνες/ίδες μαθητές/τριες αισθάνονται ικανοί/ές να χειρίζονται τις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση πολύ κοντά στο αντίστοιχο μέσο όρο των μαθητών/τριών από όλες τις χώρες.

2. Το ποσοστό των μαθητών/τριών από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα που δηλώνουν ότι έχουν στο σπίτι τους πρόσβαση σε υπολογιστή προκειμένου να τον χρησιμοποιούν για το σχολικά τους μαθήματα είναι πολύ κοντά στο αντίστοιχο μέσο διεθνές ποσοστό (80.2% στην Ελλάδα, 81,5% κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ)

3. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν τις τεχνικές και παιδαγωγικές δεξιότητες να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία είναι πολύ κοντά στο αντίστοιχο μέσο διεθνές ποσοστό (62.8% στην Ελλάδα, 64.6% κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ).

Ο μόνος τομέας στον οποίο σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων φαίνεται η Ελλάδα να υστερεί σε σχέση με τη διεθνή μέση κατάσταση είναι η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής διαδικτυακής πλατφόρμας για τη μαθησιακή υποστήριξη των μαθητών.

Ματιές στο μέλλον της Εκπαίδευσης

Ο/Η εκπαιδευτικός ως ολόγραμμα
(hologram teacher)
Η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογιών της Εικονικής Πραγματικότητας (VR) με βάση την οποία είναι πλέον δυνατή η αναπαραγωγή τρισδιάστατων ομοιωμάτων αντικειμένων, χώρων, τοπίων και ατόμων έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να βρίσκει ολοένα και περισσότερες εφαρμογές στο πεδίο της Εκπαίδευσης. Μια από αυτές τις εφαρμογές αφορά την ιδέα του «εκπαιδευτικού ως ολογράμματος» (hologram teacher). Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, τα πολλαπλά ολογράμματα ενός μόνο εκπαιδευτικού θα μπορούσαν να «διδάσκουν» ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές τάξεις. Ο/Η «πραγματικός» εκπαιδευτικός βρίσκεται σε ένα σημείο παρατηρώντας, διδάσκοντας και αλληλεπιδρώντας με όλα τα διαφορετικά γεωγραφικά απομακρυσμένα μεταξύ τους ακροατήρια. Το ολόγραμμά του ωστόσο βρίσκεται σε κάθε τάξη δίνοντας μια αίσθηση «φυσικής παρουσίας» του στους μαθητές της. Υποτίθεται ότι με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο απρόσωπος χαρακτήρας της εξ αποστάσεως διαδικασίας.
Η ιδέα ήδη δοκιμάζεται σε πειραματική βάση στο Ινστιτούτο Tecnológico de Monterrey του Μεξικό ήδη από το 2018 και ο/η καθένας/μια μπορεί να φανταστεί τις συνέπειες της εφαρμογής αυτού του μοντέλου σε κάποια κλίμακα